درایو مدل GD600 (ماژولار)

1.5-75kW / 400v 3(PHASE)

در پروسـه های صنعتـی که شـامل چنـد موتور هسـتند، بجای اسـتفاده  از چنـد درایـو معمولـی بـرای موتورهـا، انتخـاب سیسـتم-درایوGD6000   انتخابی مهندسـی و هوشـمندانه است. این سیستم تشکیل شده از یک  از ً(یـا چنـد) مـاژول یکسوسـاز در ورودی و چند مـاژول اینورتر که مشـترکا خروجـی یکسوسـاز تغذیـه می شـوند و چند موتـور را کنتـرل می کنند.

درایو مدل GD600 (ماژولار) x
GD600-1 GD600-3 GD600-4

  • حدود %30 کاهش فضای اِشغال شده با نصب به‌هم‌چسبیده ماژولهای کتابی
  • مصرف انرژی برگشتی توسط سایر موتورها بجای اتلاف در مقاومت ترمز
  • کاهش کابل‌کشی و نصب و راه اندازی سریع با توجه به طراحی ویژه
  • دارای امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری پیشرفته همانند مدل GD350