درایو مدل GD350A کاربری پیشرفته

High Performance Multi-function Drive
1.5-630KW

درایو GD350A   یـک دسـتگاه کیفیت بـالا و چندمنظـوره اسـت کـه بـا هـدف یکپارچـه کـردن تمـام مـوارد مـورد نیـاز بـرای کنتـرل موتـور آسـنکرون، سـنکرون، کنتـرل سـرعت، کنتـرل گشـتاور، کنتـرل کشـش و کنتـرل موقعیـت عرضـه شـده اسـت. ایـن دسـتگاه مجهـز بـه تکنولوژی هـای کنترلـی  مخصـوص ِ پیشـرفته و پردازنده هـای قدرتمنـد درایـو می باشـد. در کنـار همـه اینهـا، بـا قابلیـت  ، تجهیـز دسـتگاه بـه انـواع کارت هـای جانبـی نیازهـای مختلـف مشـتریان ِامـکان بـرآوردن فراهـم اسـت

درایو مدل GD350A کاربری پیشرفته x
GD350A-4 GD350A-1 GD350A-2

  • تجمیع فناوری‌های کنترل سرعت، موقعیت و گشتاور برای موتور آسنکرون و سنکرون
  • امکان برنامه‌نویسی تخصصی به 6 زبان و حجم برنامه 128k با افزودن کارت PLC
  • Motion Control داخلی برای کنترل سروو – کنترل موتورها بصورت Master/Slave
  • دارای نرم‌افزار ویژه برای کنترل تاورکرین، جرثقیلهای سقفی و دروازه‌ای
  • دارای نرم‌افزار حرفه‌ای کنترل پمپ و فن با انواع قابلیت‌های کاربردی
  • دارای چوک DC در 5-110kW و فیلتر EMC مطابق استاندارد IEC61800-3
  • دارای استاندارد حفاظتی بسیار بالای (Safe Torque Off (STO برای اپراتور