درایو مدل GD100-PV کاربری انرژی خورشیدی

0.4-2.2Kw   1(PHASE)

0.4-200Kw   3(PHASE)

در مناطقــی کــه دسترســی پایــدار و مطمئــن بــه شـبکه بــرق وجود نــدارد، اســتفاده از انـرژی-خورشــیدی جهت پمپــاژ آب رو بـه افزایش اسـت و درایــو GD100-PV اختصاصا برای این کاربری طراحـی شـده اسـت. ایـن دسـتگاه بـا امـکان اتصـال بـه پنل هـای خورشـیدی یا شـبکه بـرق، دارای تمامـی قابلیت هـای سـخت افزاری و امکانـات نرم افـزاری مـورد نیـاز می باشـد.

درایو مدل GD100-PV کاربری انرژی خورشیدی x
GD100-PV-4 GD100-PV-2 GD100-PV-1

  • کنترل الکتروپمپ‌ها با پنل خورشیدی در مناطقی که دسترسی به شبکه برق وجود ندارد
  • مانیتورینگ و کنترل تمامی پارامترهای اینورتر از طریق اپلیکیشن موبایل (با آپشن GPRS)
  • امکان سوئیچ اتوماتیک بین پنل خورشیدی و شبکه برق برحسب شدت نور
  • فانکشن‌های ویژه و متعدد برای کنترل و همچنین حفاظت الکتروپمپ در چاههای آب
  • استفاده حداکثری از خروجی پنل‌های خورشیدی با تنظیم اتوماتیک سرعت و دبی پمپ (MPPT)
  • کنترل الکتروپمپ‌های تکفاز تا رنج 2kW و الکتروپمپ‌های سه‌فاز تا 200kW
  • عدم نیاز به تنظیمات در 99% موارد با توجه به تنظیمات پیش‌فرض پیش‌بینی شده
  • کاهش پنل‌های مورد نیاز با ماژول Boost ولتاژ جهت تقویت ولتاژ خروجی پنل‌ها