درایو مدل GD200A کاربری سبک و سنگین

0.75-500kW / 400v  3(PHASE)

مهمترین مشخصه درایو  GD200Aکاربرد آن در طیــف وســیعی از کاربری هــای ســبک ماننــد پمــپ و فــن تــا انــواع کاربری هــای ســنگین می باشــد. رنــج توانــی وســیع در کنــار مشــخصه دو رنــج بــودن Dual-Rating))، ایــن امــکان را می دهــد تــا در پروژه هــا و کاربری هــای مختلــف تنهــا از یــک مــدل دســتگاه اســتفاده نمائیــد. در مجتمع هــای مســکونی و پلنت هــای آب و  فاضــلاب، تنهــا یــک عــدد درایــو GD200A می تواند هماهنگــی بیــن کارکــرد چنــد پمــپ را بــه نحــوی ایجــاد کنــد کــه بــا کنتــرل ســرعت پمــپ دورمتغیــر و تنظیــم تعــداد پمپ هــای درحــال کار، فشــار، دبــی و …  مجموعــه کنتــرل شــود. ایــن قابلیــت Water Supply Systems   نــام دارد .

درایو مدل GD200A کاربری سبک و سنگین x
GD200A-1 GD200A-2 GD200A-3

  • قابلیت Vector Control
  • دو رنج بودن (Dual-Rating)، مناسب هر دو نوع کاربری سبک و سنگین
  • 9 عدد ورودی دیجیتال و 4 عدد خروجی دیجیتال و رله
  • 2 عدد خروجی آنالوگ و 2 عدد ورودی آنالوگ
  • PLC، تایمر، کانتر و … بصورت داخلی
  • قابلیــت Water Supply برای کنترل هماهنگ چند پمپ
  • عملکرد PID حرفه‌ای برای کنترل سریع و دقیق فشار، دبی، دما و …
  • تنظیم هوشمند خروجی جهت مینیمم کردن مصرف انرژی در پمپ و فن
  • فیلتر EMCداخلی جهت کاهش انتشار نویز