تاییدیه های داخلی

مشتریان شرکت آریان نیرو رای پس از استفاده از تجهیزات هیوندای در پروژه های خود بعد از یک دوره زمانی مشخص، رضایتمندی خود را از این تجهیزات به شرح زیر اعلام داشته اند:

نامه رضایت مندی شرکت مهندسین مشاور آریا نیروی جم

نامه رضایت مندی شرکت مهندسین مشاور آریا نیروی جم

نامه رضایت مندی شرکت مهندس مشاور آناکو

نامه رضایت مندی شرکت مهندس مشاور آناکو

نامه رضایت مندی شرکت فولاد خوزستان

نامه رضایت مندی شرکت فولاد خوزستان

نامه رضایت مندی نیروگاه شهید منتظری

نامه رضایت مندی نیروگاه شهید منتظری

نامه رضایت مندی شرکت  نفت و گاز مارون1400

نامه رضایت مندی شرکت نفت و گاز مارون1400

نامه رضایت مندی شرکت ملی نفت ایران

نامه رضایت مندی شرکت ملی نفت ایران

نامه رضایت مندی شرکت مهندسین مشاور نیروی آذربایجان

نامه رضایت مندی شرکت مهندسین مشاور نیروی آذربایجان

نامه رضایت مندی شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

نامه رضایت مندی شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

نامه رضایت مندی شرکت مهندسین مشاور نیرو

نامه رضایت مندی شرکت مهندسین مشاور نیرو

نامه رضایت مندی شرکت مهندسین دانشمند

نامه رضایت مندی شرکت مهندسین دانشمند